W4 VEGETARIAN WRAP

W4 VEGETARIAN WRAP

Roasted vegetables, watercress, leaf lettuce, plum tomato, fresh mozzarella, pesto basil spread, whole wheat wrap